Har du lyst til å bli medlem hos Jernbanepensjonistene,

så har du anledning nå.

​Jernbanepensjonistenes Forbund ble stiftet i 1947, og har foreninger i alle 8 tidligere jernbane-distriktene, Det finnes noen underavdelinger også. De har pr. i dag ca. 2600 medlemmer, men medlemstallet er kritisk synkende, og vi trenger flere. Fra nå av har du anledning å melde deg inn elektronisk, så nå er ikke det en unnskyldning.

Du kan gå inn på – jernbanepensjonistene.com - der finner innmeldingsskjema helt til høyre i navigasjonslinjen. Fyll inn og send. Du kan også trykke på denne linken: https://compendiamedlem.no/innmeldingJPF

Nevnte side og Facebook-sidene til forbundet og flere foreninger gir deg nyttig informasjon.


OSLO-FORENINGEN INFORMERERMedlemsmøte

Torsdag 30. mars kl. 12.00 er det medlemsmøte i Statens Hus, Møllergata 10

Inngang Skråningen Oslo. Her vil en advokat holde foredrag med særlig vekt på temaer som fremtidsfullmakt og dens påvirkning på arv.

Vi koser med bevertning, sosialt samvær og loddsalg.

Fint om dere gir beskjed om deltakelse på forhånd til vår sekretær: [email protected]


Utflukter

1. Onsdag 26. april

Det planlegges utflukt til Roseslottet ved Frognerseteren i Oslo.

Mer informasjon kommer senere.


2. Onsdag 7. juni (Unionsoppløsningsdagen!)

7. juni arrangeres det omvisning på Oscarsborg festning. Fremmøte i Drøbak sentrum og felles båttransport ut til Oscarsborg festning hvor det blir omvisning og bespisning.

Vi baserer oss på at de fleste tar seg til Drøbak selv. Det går buss hver time fra Oslo Bussterminal. Vi undersøker også muligheten for direkte båt fra Aker brygge.

De som trenger bistand til transport bes ta kontakt med styret i god tid på forhånd.

Ytterligere informasjon kommer senere.


Annen informasjon fra styret

Referat fra årsmøtet er sendt ut.

Ny leder av Oslo Jernbanepensjonistenes forening er Nils Are Magerøy.

Han har tidligere (og er fortsatt!) leder av foreningens Østfoldavdeling.

Det nye styret satser sterkt på en revitalisering av våre aktiviteter. Vi håper dere derfor finner vårsemesterets planlagte aktiviteter som interessante.

Husk at ordinære møter starter kl. 12.00 og varer til ca. 15.00 avholdes i LO Stats lokaler, Møllergt 10, inngang Skråningen. Møter i april, mai og november søkes lagt til andre destinasjoner.

Foreningens styre består nå av:

Nils Are Magerøy tlf. 916 57460 leder, Michael Tung tlf. 91653093 nestleder, Bård Ekeberg Nilsen tlf. 90601705 kasserer og Helge Jørgenstuen tlf. 916 50817 sekretær.

Med vennlig hilsen

styret

Her er svaret fra Departementet vedr. Personalbilletten.

Svar på spørsmål om personalbillettordningen og bortfall av personalbilletten

Vi viser til ditt brev av 28. januar 2023, samt tidligere korrespondanse om personalbillettordningen.

I ditt brev etterspørres en klargjøring av på hvilket hjemmelsgrunnlag Samferdselsdepartementet har gitt den enkelte jernbanevirksomhet rett til å fravike bestemmelsene som gjøres gjeldende ved virksomhetsoverdragelse. Det stilles spørsmål om hvordan Samferdselsdepartementet stilte krav overfor nye virksomhetseiere om at inngåtte forpliktelser skal overholdes.

Samferdselsdepartementet har ikke gitt togvirksomhetene hjemmelsgrunnlag til å fravike bestemmelsene som gjelder ved virksomhetsoverdragelse. Samferdselsdepartementet er tydelig på at gjeldende arbeidsavtaler skal overholdes.

Når Mantena og Agilia trer ut av ordningen, blir dette er arbeidsrettslig spørsmål. Som følge av at den enkelte pensjonerte jernbanearbeiders rett til personalbillett må avgjøres på individuelt grunnlag, er departementet varsom med å legge føringer for hvordan den enkelte virksomhet overholder sine forpliktelser i medhold av Arbeidsmiljøloven. Det er virksomhetenes ansvar å etterleve sine plikter overfor den enkelte ansatte og pensjonist.

Med hilsen

Sigrid Dahl Grønnevet (e.f.)

avdelingsdirektør

Mikkel Åsgard Mandt

førstekonsulent


                                                                                                Oslo, 5.02.2023

Sak:

«Evaluering av personalbillettordningen i jernbanesektoren» fra Jernbanedirektoratet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet

Jernbanepensjonistenes Forbund (NPF) vil med denne henvendelsen få redegjøre for de tilbakemeldingene som er gitt til Samferdselsdepartementet i saken om fribillett/ frifraktordningen, evt personalbillettordningen. Fribillett-/ frifraktordningen fikk virkning fra 1932, og kom i stedet for lønnspåslag det året, og ble en del av ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Ordningen ble innført som en livslang rettighet, og er dermed en del av pensjonsytelsene/ pensjonsrettighetene. Ordningen ble omtalt som en «administrativ ordning», og ble beskrevet i NSBs trykk 201. Senere innførte man ordningen med personalbillett, og med bruk av egenandel.

Fribillett/ frifrakt-ordningen, og senere innført personalbillettordning, har det til felles at de utgjør en del av arbeidsavtalen. Arbeidsavtalene er individuelle, og er et partsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, jf arbeidsmiljølovens (aml), § 14-6), og omfattes av avtaleretten («avtaler skal holdes»/ pacta sunt servanda)

Arbeidsavtaler kan bare endres gjennom endringsoppsigelse jf aml, § 14-8. For dem som allerede er blitt pensjonister, før fisjonering/ privatisering av jernbaneselskaper, så har de fleste av disse pensjonistene ikke lenger noen arbeidsgivermotpart, da selskaper som eksempelvis NSB, NSB, NSB AS ikke lenger eksisterer.

Etter virksomhetsoverdragelser, vil arbeidskontrakter som er blitt overført til de nye selskapene fortsatt ha rettskraft. Ved virksomhetsoverdragelser er reglene etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, at loven har et verneformål, slik at alle individuelle rettigheter og plikter som er forankret i arbeidsavtalen, og/ eller i arbeidsforholdet, overføres til nytt selskap, og er omfattet av regelen om rettighetsoverføring jf. Aml § 16-2 (1).

Med bakgrunn i ovennevnte har JPF bedt om at ordningene med fribillett/ frifraktordning, eventuelt personalbillett videreføres i samsvar med de reglene som gjaldt da arbeidsavtalene ble inngått.

Dette til orientering

Mvh

Michael John Tung                                                                                                                                                        Jørund Hassel

Leder                                                                                                                                                                              Saksbehandler JFP

Landsmøtet i Jernbanepensjonistenes Forbund har fått ny leder!

På landsmøtets andre dag (31.05.2022) ble nytt arbeidsutvalg i Jernbanepensjonistenes Forbund valgt. Det ble foretatt valg på ny leder – og som ble Michael John Tung. Valgene ble som følger:

Leder: Michael John Tung (ny)

Nestleder: Roald Helge Nyheim (gjenvalg)

Sekretær: Lars Borgen (gjenvalg)

Kasserer: Kari Karlsson (gjenvalg)

Arbeidsutvalget fremstår som veldig sårbare når sykdom eller sosiale grunner inntreffer. Landsmøtet besluttet dermed å velge en vararepresentant. Vararepresentanten ble:

Bård Ekeberg Nilsen (ny)

Videre ble Kontrollutvalget valgt slik;

Leder: Ulf G. Johansen (gjenvalg)

Medlem: Bogdan Jankov (gjenvalg)

Vararepresentant: Inge-Lise Mortensen (gjenvalg)

Vararepresentant: Paul Syver Kveta (ny)


Et sannhetens ord, av en mektig mann. 

Dropper togkonkurranse på Østlandet

Regjeringa vil ikke legge togtilbudet på Østlandet ut på anbud. Dermed vil Vy fortsatt kjøre togene i Norges mest folketette område.

Konkurranseutsettinga av togtilbudet på Østlandet blir ikke noe av.

Det skriver regjeringa i en pressemelding.

Konsekvensen blir at Vy fortsatt skal drifte alle lokaltog i Oslo-området og regiontogene til Gjøvik og Halden.

Allerede i gang

Det var den forrige regjeringa som starta prosessen med konkurranseutsetting av tilbudet.

Jernbanedirektoratet var allerede i gang med konkurransen for blant annet Østfoldbanen, Gjøvikbanen og flere lokaltog.

Ikke før snøen har lagt seg på de høyeste fjelltoppene, dukker faktura på egenandelen – på personalbilletten, opp.

Ikke nok med at den kommer, men med en betalingsfrist som er helt hinsides. Enkelte opplever at fakturaen slik: Egenandel for 2022

Jeg fikk faktura for personalbillett for 2022 nylig. Fakturadato er 20.10.2021. Brevet kom til min postkasse fredag den 29.10.2021. Betalingsfrist er satt 03.11.2022.

Jernbanepensjonistenes Forbund har tatt saken opp med VY, som brevet nedenfor viser. Så venter vi på svaret, og ser om vi må ta saken opp med andre og ev. videre.

VY AS

[email protected]

Drammen, 05. november 2021

Frister for betaling av egenandelen for fribilletten

Jernbanepensjonistenes Forbund mottar for tiden mange henvendelser på den korte fristen for å betale inn egenandelen på fribilletten.

Vi får eksempler på at flere har opptil 2 dagers frist på å betale denne egenandelen. Vi får også eksempler på at det bare er en dags frist for betaling.

Når det samtidig er skrevet på fakturaen at dersom egenandelen ikke betales innen fristen så mister en fribilletten og det er da ikke mulig å få den tilbake,

Jernbanepensjonistenes Forbund kan ikke forstå annet enn at her må det være en misforståelse. Sender du brevpost i Norge i dag så tar det fort en til to uker før posten er fremme hos mottakeren. Håper ikke denne problemstillingen er fremmed for VY.

Vi er også forundret over ”trusselen” om at en mister billetten dersom en ikke betaler innen fristen. Denne praksisen kan da ikke være forankret i det lovverket, retningslinjer og ikke minst praksis som gjelder betaling i Norge.

Vi ber om rask tilbakemelding på denne henvendelse.

Vennlig hilsen

Jernbanepensjonistenes Forbund

Harald Ferling Lund

Leder

Epost: [email protected]

Tlf. : 99 51 15 45

Syng for meg

----------------------

Syng for meg du grønne li

i gode solskinnsdager,

om den vesle jenta mi

så huldrelys og fager.


Ho som ga meg truskapsord

en kveld på Bjønnmyr-vangen,

der vi danset vals ifjor

til takt av dragspel-klangen.


Syng for meg du grønne skog

om heimen vår her inne,

der i strev med harv og plog

vi lykka vår ska' finne.


Hans Børli 

Full seier i trygdeoppgjøret

Pensjonistforbundets krav om at pensjon skal øke med 3,83 prosent på årsbasis er innfridd. Det gir en vekst i pensjonen på 5,36 prosent fra 1. mai.

Forbundsleder Jan Davidsen kan i dag koste på seg et smil, etter stortingsvedtaket som gir Pensjonistforbundet fullt gjennomslag for krav til trygdeoppgjøret.

Uenighetsprotokollen mellom Pensjonistforbundet og regjeringen endte opp som en innertier for landets pensjonister da saken i dag ble behandlet i Stortinget.

– Dette er en god seier for pensjonister og Pensjonistforbundet, og det viser at det lønner seg å brette opp ermene og stå på til siste slutt, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Full kompensasjon

Et flertall på Stortinget bestående av SV, FrP, Senterpartiet og Arbeiderpartiet har gitt full støtte til Pensjonistforbundets krav i trygdeoppgjøret. Det gis full kompensasjon for at det ble benyttet en for lav lønnsvekst i beregningen av pensjonsøkningen i trygdeoppgjøret i fjor.

Dermed blir pensjonsveksten fra 1. mai i år økt til 5,36 prosent fra det opprinnelige tilbudet fra regjeringen på 4,99 prosent.

Forskjellen utgjør om lag 925 kroner mer i årlig pensjon i gjennomsnitt.

Viktig prinsippsak

Pensjonistforbundets krav i trygdeoppgjøret var å sikre full kompensasjon for at det ble benyttet en for lav lønnsvekst i fjorårets trygdeoppgjør. Regjeringen ville bruke en metode som bare ga delvis kompensasjon for dette.

– Det er prinsipielt svært viktig at Stortingsflertallet har gitt støtte til vårt krav, sier Jan Davidsen.

– Dette kan få betydning også i trygdeoppgjørene i årene fremover. Det er regjeringen som anslår lønnsveksten som benyttes i trygdeoppgjørene, og da må vi ha kontrollmekanismer på plass som sikrer at pensjonistene ikke rammes negativt dersom regjeringen bruker for lave anslag på lønnsveksten.

Hvorfor øker pensjonene med 3,83 prosent?

Du lurer kanskje på hvorfor pensjonene skal øke med akkurat 3,83 prosent? Her får du forklaringen:

I år har flertallet på Stortinget vedtatt at pensjonene skal øke med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, men ikke høyere enn lønnsveksten.

Den anslåtte lønnsveksten i år er 2,4 prosent, mens prisveksten er anslått til 2,8 prosent. Gjennomsnittet av lønns- og prisveksten blir dermed 2,6 prosent. Siden dette er høyere enn lønnsveksten, blir den anslåtte lønnsveksten på 2,4 prosent lagt til grunn i årets trygdeoppgjør.

I tillegg skal det korrigeres for et avvik på 1,4 prosentpoeng som stammer fra trygdeoppgjøret i 2020. Hvorvidt man skulle få full korrigering for dette avviket, har det vært uenighet om mellom regjeringen og Pensjonistforbundet. Pensjonistforbundet krevde full kompensasjon for dette avviket fra i fjor.

I trygdeoppgjøret i 2020 ble det lagt til grunn en anslått lønnsvekst på 1,7 prosent, mens det senere viste seg at den faktiske lønnsveksten i 2020 ble 3,1 prosent.

Dermed har vi følgende tall som ligger til grunn for beregningen av pensjonsøkningen i år:

· Anslått lønnsvekst 2021: 2,4 %

· Kompensasjon for avvik fra 2020: 1,4 %

Årsveksten i pensjon skal dermed beregnes slik: (1+2,4 %) x (1+1,4 %) – 1 = 3,83 prosent.

For å oppnå en årsvekst på 3,83 prosent i 2021 må pensjonene øke med 5,36 prosent fra 1. mai i år.

Kan måtte vente litt på den nye pensjonsøkningen

NAV må komme tilbake til når de kan få beregnet og utbetalt de oppregulerte pensjonene med den nye veksten som nå er vedtatt. I mellomtiden vil du få pensjonen oppregulert basert på det opprinnelige tilbudet fra regjeringen.

Endelig et godt trygdeoppgjør

Vi klarte det: Et velfortjent løft for pensjonistene!

Forbundsleder Jan Davidsen oppsummerer resultater fra årets trygdeoppgjør på Youngstorget.


Forbundsleder Jan Davidsen møtte kl 11.30 i dag pressen på Youngstorget for å oppsummere resultatet av årets trygdeoppgjør.

Selv om Pensjonistforbundet leverte en uenighetsprotokoll til statsråden, var forbundslederen fornøyd med resultatet.

- Vi har nedlagt mye arbeid opp mot de politiske partiene og Stortinget for å få endret situasjonen der pensjonistene år på år taper kjøpekraft. Selv om vi i dag sitter med en uenighetsprotokoll med regjeringen om det endelige resultatet, så er vi veldig stolt over at vi kommer til å få en regulering på de løpende pensjonene på nesten 4 prosent og en regulering fra 1. mai på 5 prosent, sa Davidsen og la til:

- Og så regner vi med at når Stortinget har fått sluttbehandlet protokollen for dette oppgjøret, så vil vi få et enda litt bedre resultat.


Bakgrunnen for årets oppgjør er et nitid og langsiktig arbeid, der Pensjonistforbundet sammen med FrP og SV laget et felles forslag til pensjonsforlik, som de to partiene fremmet for Stortinget, og som ble behandlet i februar.

Uenig med departementet

Dermed var flere år med tap av kjøpekraft for landets pensjonister en saga blott.

Dette var vi klar over da vi gikk inn i årets trygdeoppgjør. Vi var imidlertid uenig med departementet i beregningsmåten, da vi holder fast ved at det skal kompenseres fullt ut for fjorårets avvik i lønnsstigning på 1,4 prosent.

Det betyr: Når vi beregner årets økning, må vi legge til det som pensjonistene fikk for lite i fjor. Departementets tilbud er 3,58 prosent – vi krever 3,83 prosent.

Selv om det ikke er snakk om store summer, er prinsippet viktig å holde fast ved, også med tanke på senere oppgjør.


Et velfortjent løft

Årets trygdeoppgjør vil gi en gjennomsnittspensjonist med ca. 250 000 i årspensjon rundt 1000 kroner mer i måneden fra mai. Et velfortjent løft for pensjonistene!

Du kan selv beregne hvor mye din pensjon vil øke ved hjelp av vår pensjonskalkulator.

Vi har nå fått tydelige signaler fra et flertall på Stortinget, bestående av SV, FrP, SP og AP om at de vil støtte vår beregningsmåte når trygdeoppgjøret kommer til sluttbehandling der. Det ser vi fram til – og det betyr at pensjonistene får enda litt mer. Vel fortjent, etter tap av kjøpekraft i fem av de siste seks årene.

I tillegg til det endrede reguleringsregimet, besluttet Stortinget også at pensjonistene skal forhandle om andre saker som er viktige for dem. Kravene våre i den sammenheng finner du i vedlagte dokument.

Ein ny vind ruskar om huset

først mest som ein bris

Han fører med seg det ukjende -

noko nytt, ei endring, ein pris

Ein snev i lufta, ein vissheit -

livet vert ikkje som før

Vinden som bruser rundt nåva -

det er livet som vitjar mi dør ♡


Anne Kristin Sønstabø

Å kjenne lengta sitre i kroppen

vinteren syng siste refreng

Å kjenne frosne, kalde hender

søke blomen i spirande eng

Han er ikkje heilt til å stole på -

han lyg kan hende litt

Men likevel, eg tilgjev alt -

når vårsol kysser kinnet mitt


Å kjenne angen av jord i lufta

sjå knoppane sprett på tre

Å kunne lytte til fuglesongen -

slikt gjev sjelefred

Så enkelt, så reint, så stille -

ei sol, ein kaffikopp

Ein rikdom, verdi, ei gåve -

gjev liv til ein frossen kropp ♡


Anne Kristin Sønstabø

Festsongen tekst & poesi

Da har Bergens-foreningen avholdt årsmøte i disse korona tider, og styret ser foreløpig slik ut:

Jernbanepensjonistene, Bergen

Foreningen har ved inngangen av 2021 – 285 medlemmer.

Styret består av:

Leder Bjørn O Knutsen (bilde)

E-post adresse: [email protected]

Mobilnr. 926 55406

Nestleder / Sekretær Knut Tore Forberg

Epostadr.: [email protected]

Tlf 908 28899

Kasserer: Reidar Gravdal

Styremedlem: Marie Risa Kvåle (Voss)

Styremedlem: Svein H Gauteplass (Ål)

Styremedlem: Magni Kirkedelen.

Stortinget går inn for et nytt system der pensjonene skal reguleres som et snitt av pris- og lønnsvekst.

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget gikk onsdag enstemmig inn for det nye systemet, som innebærer at løpende pensjoner fra 2022 skal reguleres med gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst.

Dermed blir det slutt på dagens underregulering av pensjonene med 0,75 prosent.

Det er SV og Frp som har vært initiativtakere.

– Endelig får vi gjort noe med den uverdige behandlingen av landets pensjonister. På grunn av pensjonsreformen, som Frp stemte mot, har pensjonistene fått stadig mindre igjen for pengene sine, mens folk flest har fått bedre kjøpekraft. Nå skal ikke pensjonistene lenger stå igjen som taperne, sier Frp-leder Siv Jensen i en pressemelding.

Flertallet går også inn for at det i trygdeoppgjøret i år skal legges inn kompensasjon for differansen mellom gammelt og nytt system for trygdeoppgjøret i 2020.


Det har vært mye spørsmål vedr. skatt på Personal-billetten. I dag har jeg funnet noe og sakset.

Personalbilletten Samlet fribeløp (pr. familie) før skatt, Bronse

CargoNet             13400

VY                        13200

SJ                         12700

Go-Ahead             12700

Flytoget                 14000

BaneNor                  2000 - Sølvbillett

Spordrift                   2000 - Sølvbillett

Baneservice ?

Har du lyst til å bli medlem hos Jernbanepensjonistene,

så har du anledning nå.

Jernbanepensjonistenes Forbund ble stiftet i 1947, og har foreninger i alle 8 tidligere jernbane-distriktene, Det finnes noen underavdelinger også. De har pr. i dag ca. 2600 medlemmer, men medlemstallet er kritisk synkende, og vi trenger flere. Fra nå av har du anledning å melde deg inn elektronisk, så nå er ikke det en unnskyldning.

Du kan gå inn på – jernbanepensjonistene.com - der finner innmeldingsskjema helt til høyre i navigasjonslinjen. Fyll inn og send. Du kan også trykke på denne linken: https://compendiamedlem.no/innmeldingJPF 

Nevnte side og Facebook-sidene til forbundet og flere foreninger gir deg nyttig informasjon.

Da har de mektige på Stortinget talt, - trist, men sikkert sant og ikke uventet.

Stortingsbehandling,15.12.20

Fordelsbeskatning på frikort og personalbillett.

Det var i kveld debatt og avstemning om å fortsette ordningen om skattefrie frikort for ansatte og pensjonister i Kollektivtrafikken samt personalbilletten til ansatte og pensjonister i jernbanesektoren i Stortinget.

Ap,SV,Sp, Mdg og Rødt fremmet forslag om at vi ikke skulle fordelsbeskattes.

Det gikk ikke vår vei, dessverre.

De rød/grønne tapte avstemninga med 42 mot 45 stemmer.

Så nært og så viktig for oss. Vi gir ikke opp kampen, det er valg i 2021 folkens.

Informasjon om fribilletten

Det er mange som føler seg usikre på hva som gjelder om fribilletten vår. Sosiale medier har mange, lange og korte innspill rundt dette.

Jeg har vært i kontakt med EnTur rundt spørsmålene om fribilletten vår. Jeg skal prøve å forklare på beste måte hvordan situasjonen er og hvordan fribilletten skal virke.

(Endrer det seg noe før 31.12.2020 skal vi komme tilbake med eventuelle endringer)

Den fribilletten vi nå har er det samme som reisekort. Når egenandelen for fribilletten er betalt så vil dette bli lagret i EnTurs system. Når du skal reise så går du til stasjonen du reiser fra, taster inn reisestrekningen og setter reisekortet (fribilletten) inn i automaten. Reisen blir registrert og når konduktøren kommer for å se billetten så legges reisekortet på konduktørens automat. Reisen blir da godkjent. Da trenger du ikke gjøre mer enn å gå av toget når du kommer til stasjonen du skal av på.

Andre reisende (ikke jernbanefolk) må gjøre det samme.

Har ikke fått testet denne ordningen da den gjelder først fra 1.1.2021.

Ønsker du å bruke App på din telefon istedenfor reisekort så kan EnTurs kundeservice hjelpe deg med å installere denne. Det er også sendt informasjon i brevs form til den enkelte som har rett på reisekort om hvordan dette kan gjøres.

Dersom noen fortsatt er i tvil om hvordan dette nye fungerer så ta kontakt med EnTurs kundesenter (61 05 19 90 eller epost: personalb[email protected]).

De vil etter all sannsynlighet prøve å informere deg om App m.v. men ønsker du å bruke reisekortet som din billett så stå fast på det. Det skal ikke være nødvendig å gå til anskaffelse av smarttelefon ev. Pc til mange tusen kroner for å kunne benytte fribilletten som vi har rett på.

Er det noen av medlemmene som har ”mistet” fribilletten på grunn av at de ikke har fått betalt egenandelen, så ønsker forbundet tilbakemelding på dette.

Det er ofte mange ulike grunner til at regninger ikke blir betalt.

Solidarisk hilsen

Harald F. Lund

Leder / JPF


Hører enkelte ganger spørsmålet om Drammens-foreningen har avdelingen på Hønefoss fortsatt.

Ja det har de, selv om aktiviteten er laber på grunn av den kjente epidemien. De kommer nok sterkere tilbake på nyåret. Derfor dette bilde av Hønefoss stasjon og Begna bru.

Pensjonistforbundet raser mot forslaget til statsbudsjett

– Dette viser med all tydelighet hvorfor pensjonistene må få tilbake forhandlingsretten, få en plass i Teknisk beregningsutvalg – og ikke minst må Stortinget få trygdeoppgjøret til behandling, sier Pensjonistforbundets leder, Jan Davidsen.


Neste år kan bli det verste økonomiske året siden pensjonsreformen ble innført. Pensjonistenes kjøpekraft kan bli svekket med hele to prosent.


Forbundsleder Jan Davidsen er ikke fornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett:

– At regjeringen legger fram disse anslagene uten å følge opp med avbøtende tiltak, er uhørt, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen i en pressemelding.

Ifølge Pensjonistforbundet kan en person med gjennomsnittspensjon på 250.000 kroner få 5000 kroner spist opp av prisstigningen.

– Dette viser med all tydelighet hvorfor pensjonistene må få tilbake forhandlingsretten, få en plass i Teknisk beregningsutvalg – og ikke minst må Stortinget få trygdeoppgjøret til behandling, understreker Davidsen.

Spent på opposisjonen

Pensjonistforbundet er nå spent på hva opposisjonspartiene på Stortinget vil gjøre av endringer på statsbudsjettet, når det kommer til behandling der.

– Vi har nå møter med alle opposisjonspartiene for å få flertallet til å forstå alvoret i situasjonen, sier Davidsen.

Dyrere å være «litt syk»

Regjeringens foreslåtte endring av egenandelstaket for helsetjenester og medisiner gjør at over en million mennesker vil få høyere utgifter ved at taket for egenandel forhøyes. Pensjonistforbundet er positiv til en forenkling, men mener at egenandelstaket må settes lavere for å forhindre at så mange mennesker rammes.

Færre nye sykehjemsplasser

Regjeringen legger opp til 1000 nye sykehjemsplasser neste år, noe som er en reduksjon på 1000 plasser fra i år. Pensjonistforbundet mener dette er en gal utvikling og at 2000 nye sykehjemsplasser bør være et minimum.

Tiltak mot ensomhet

Regjeringen vil sette av penger til å motarbeide ensomhet blant eldre gjennom en engangsbevilgning på 60 millioner kroner til frivillige og ideelle organisasjoner som tilbyr tiltak som bidrar til økt aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap for eldre. Pensjonistforbundet mener det er viktig å ha fortsatt oppmerksomhet mot eldre som er ensomme og inaktive på grunn av koronatiltak.

Jbf Drammen flytter inn hos Aktiv

Samarbeidet mellom finanskonsernet Jbf og Aktiv Eiendomsmegling vokser, og denne gangen i Drammen. Vi flyttet inn hos Aktiv Drammen - slik at du som kunde får et rådgivningskontor med tilgang til bank, forsikring og eiendomsmegling under ett og samme tak.

Fra mandag 5. oktober flytter bank- og forsikringsselskapet Jbf inn i lokalene til Aktiv Eiendomsmegling Drammen i Hauges gate 17 i Drammen sentrum. Med kompetanse i lokalmiljøet, mulighet for å booke rådgivningsmøter og konkurransedyktige priser, gleder vi oss til å tilby deg de beste tjenestene i våre nye lokaler!

Ønsker du å ta en prat med oss i våre lokaler må du huske å forhåndsbooke/avtale møtet på forhånd. Vi utvider også våre åpningstider på telefon slik at det skal bli enklere for deg å komme i kontakt med oss.

En høst med flere gode nyheter

I tillegg til at vi får nye lokaler, har vi flere gode nyheter som kommer i høst. Vi tilbyr nå våre kunder videorådgivning, slik at du får hjelpen du trenger når du vil og fra hvor du vil. I tillegg blir det snart mulig for våre kunder å benytte «kontant i butikk». I oktober vil dette fungere i alle Kiwi- og Meny-butikker samt flere Joker- og Nærkjøp-butikker i landet

Mer informasjon om nyheter og tjenester kommer når dette er på plass.

PS: Vi har flyttedag til det nye kontoret 2. oktober, og vil derfor holde stengt den dagen.

Våre rådgivere i Drammen er alltid klare for å hjelpe deg!

Sparetips for deg i ulike livsfaser

Vi alle er i ulike faser i livet. Derfor er det viktig med tilpasset sparing for der du er nå.

De fleste har opplevd en uforventet regning; et veterinærbesøk som kostet mye, kanskje gikk du på en skattesmell, eller satt igjen med en stor regning fra rørleggeren. Da kan en Rådgiver Simen i Jbf deler sine sparetipsbufferkonto være en trygghet for deg som møter utfordringer i livet. Vår finansrådgiver Simen Røv Thomasgård har svart på spørsmål du kan ha om sparing.

Hvorfor skal du ha buffer?

– Det lærer deg å sette av penger, du blir mer bevisst rundt dette og det er en god vane, sier Simen. Det sparer deg for penger over tid, da kreditter koster mye penger. Renten har aldri vært lavere enn i dag. Derfor er det viktig å sette av penger nå så du klarer å omstille deg når renten igjen går opp.

– Som ung viser en bufferkonto at du har penger å avsette, og dette teller positivt for banken om du for eksempel skal søke boliglån. Det gjør også at du har penger når noe uforutsett skjer, slik at du slipper å ta opp kreditter. Dette sparer du mye på over tid.

Videre forteller Simen at når man blir eldre innehar man ofte større verdier, og da kan det også oppstå større utforutsette utgifter. Skal du skifte tak på huset eller bilen må inn på en større reparasjon, er ikke dette midler man alltid har med mindre man har faste avsetninger til buffer.

– Når du besøker oss i banken for å søke om et større lån enn det du har i dag, er vi opptatt av hvorvidt du klarer å sette av penger til sparing hver måned.

Her finner du alt om sparing https://jbf.no/spare. Sjekk hva som passer for deg!

Forbannet over inntektstap 5 året på rad 

Pensjonistene vil med dette trygdeoppgjøret få en realinntekstnedgang på 0,15 prosent.


Pensjonistforbundet, SAKO-samarbeidet og SAFO vil ikke skrive under på protokollen fra trygdedrøftingene 2020, da oppgjøret medfører at pensjonistene nok en gang taper kjøpekraft.

- Til tross for at oppgjøret har medført at pensjonene er regulert lavere enn prisveksten i fem av de siste seks årene, griper ikke regjeringen inn. Pensjonistene får ikke ta del i velstandsutviklingen på samme nivå som samfunnet for øvrig, og det er et system vi ikke aksepterer, sier leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen.

Han understreker at det aldri var intensjonen med pensjonsreformen at pensjonene skulle øke mindre enn prisveksten.

- Vi står skuffet og forbannet tilbake. Det vi nå skal gjøre, er å ta en runde med de politiske partiene og minne dem om at det er stortingsvalg til neste år. Pensjonistforbundet og SAFO er partipolitisk nøytrale og vi vil selvsagt anbefale de av medlemmene våre som deltar i valget til å se på partiprogrammene og finne ut hvem som vil ta oss ut av denne situasjonen.

Et sensommerdikt, kanskje?


Ho bleiknar litt, seinsommarsola

korte netter har sett sitt preg

Ho gir stadig meir plass til månen

no når mørket er på veg

Ho trengst også gjennom hausten -

det er bruk for alt ho kan gi

Seinsommarsola blunkar titt -

litt tappa, med svak energi


Ho duppar litt, seinsommarsola

sliten, trøytt, litt pjusk

Ho har ofra og delt sin varme -

til kvar spire, kvart strå, kvar busk

No ser ho fram mot hausten -

kan snart gøyme seg litt bort

Ein sommar er snart over

ho veit at tida mot neste går fort ♡


Anne Kristin Sønstabø

Tid og dikt for ettertanke.


Det ligg eit vatn trast innpå vidda

og vegen dit opp er tung og bratt.

Eg tende bålet der innpå stranda

og låg og fiska så mang ei natt.


Når dagen stampar i tunge stunder

eg tenkjer ofte på bålet der,

når tunge tankar i tusen runder

legg klamp om foten kva enn eg gjer.


Da ser eg bålet der innpå stranda

og ljoset tvers gjennom skodda når.

Eg let att augo og roleg anda

og kjenner eimen av ungdomsvår.


Eg høyrer gauken i sommarnatta,

eg høyrer vemod i heilolåt.

Litt oppi lia ein rypstegg skratta'

ved stranda ventar ein gamal båt.

Når vi nå så vidt er inne i august måned, og fine solnedganger, tenkte jeg at denne sangen kunne passe. Dere må finne melodien selv.


Gje meg handa di, ven, når det kveldar,

det blir mørkt og me treng ei hand.

La dei ljose og venlege tankar

fylgje oss inn i draumars land.

Lat varmen frå ein som er glad i deg

tenne stjerner i myrkaste natt.

Gje meg handa di, ven, når det kveldar,

det blir mørkt og me treng ei hand.


Varme tankar og hender som trøystar

er som sol over frosen jord.

Kjenne varmen frå ein som er nær deg

gjev langt meire enn store ord!

Lat varmen frå ein som er glad i deg

tenne stjerner i mørkaste natt!

Gje meg handa di, ven, når det kveldar,

det blir mørkt og me treng ei hand.


(Sondre Bratland)


Da vi ikke får lov av lederen til å endre bakgrunns-bilde, tillater jeg meg å legge inn det fineste bilde jeg fant.

Måtte også ha med et fint bilde, med et minne fra CargoNet. Før Mjølfjell mot Bergen.

Et udemokratisk klassesamfunn satt i system!


Statsminister Erna Solberg (Høyre) har nedsatt et utvalg for å evaluere pensjonsreformen, hvor følgende punkter skal gjennomgås;

- Pensjonssystemet og insentiver til arbeid

– Økonomisk og sosial bærekraft

– Aldersgrensene i folketrygden

– Levealdersjustering

Men hva er hensikten med en evaluering når fasiten synes å være gitt av statsministeren selv?

Først reagerer jeg sterkt på sammensetningen av det nedsatte utvalget. Det består ene og alene av personer med akademisk bakgrunn. Sikkert dyktige folk, men sett ut fra et demokratiperspektiv er det helt uakseptabelt at bare vinnerne i pensjonsforliket fra 2011 er representert.

Personer fra arbeidslivet, partene i arbeidslivet, og ungdom (de som skal arve pensjonssystemet) – er ikke representert. Disse gruppene henvises til et underordnet råd. Dette er ikke annet enn et udemokratisk klassesamfunn satt i system!

«Vår felles utfordring er at dagens velferdsstat ikke er bærekraftig over tid» er Erna Solbergs konklusjon.

Det er ganske åpenbart at velferdsstaten får finansielle utfordringer, så lenge Erna Solberg ikke tar grep i forhold til pengene som urettmessig renner ut. Skatte- og avgiftslettelse for noen få, skatteflukt/ skatteunndragelser/ skatteplanlegging, salg (privatisering) av lønnsomme offentlige virksomheter og verdier – er blant forholdene som åpenbart svekker vår felles velferdsstat.

Politiforum opplyser at den økonomiske kriminaliteten utgjør om lag 145 milliarder kroner i året, og Norge taper om lag 10 milliarder kroner årlig til skatteparadis, ifølge boka til Marianne Marthinsen og Maria Walberg.

Statsminister Erna Solberg uttaler at hovedprinsippene i pensjonsforliket skal ligge fast. Det vil si at den gjeldende usolidariske pensjonsreformen, som er laget av og for høyt lønnede, og de som statistisk lever lenger enn arbeidstakere i sliteryrker – skal fortsette som før Dette for å bevare det «brede pensjonsforliket på Stortinget» ifølge Erna Solberg.

I Stortingsvedtaket fra 2011 er det en sikringsbestemmelse som skal hindre underregulering, sitat: «Pensjoner under utbetaling skal reguleres med lønnsveksten og deretter fratrekkes 0,75 prosent. Dette sikter mot at pensjonene over tid skal få en regulering tilsvarende gjennomsnittet av lønns- og prisveksten».

Det betyr at i år hvor lønnsveksten er svak og prisveksten høy, skal regjeringen gå inn med kompenserende tiltak som sikrer at trygdede får minst et såkalt nulloppgjør. Hvorfor følges ikke dette prinsippet opp?

Det er årsaken til de voksende økte forskjeller blant pensjonister, ved siden av at syke og uføre straffes fordi de ikke evner å leve opp til pensjonsreformens idealer.

Vi har åpenbart fått et utvalg med feil sammensetning og mandat!

Jørund Hassel, Llllehammer, leder Jernbanepensjonistenes Forening – Hamar

Et interessant spørsmål sier leder av NJF Jane Brekkhus Sæthre.

Også interessant og relevant også for oss pensjonister kanskje?

Alle som har personalbillett kan bruke den på alle togselskaper i Norge. Vi har fått en del spørsmål de siste dagene.

«Alle togoperatører med offentlig kjøp må akseptere personalbilletten som en gyldig billett som en del av trafikkavtalen med Jernbanedirektoratet.»
Det går mot langhelg, også for oss pensjonister. Kanskje ikke så annerledes enn det daglige. Men et lite tankekors passer vel?

Dette har jeg ventet på, er det noe rart at det gikk litt fort?​


😀 CargoNet sitt ARE tog 41919 passerer Narvik sentrum på tur til Malmø. Normalt går dette toget til Alnabru men i dag kjører toget direkte til Malmø med ca 400 tonn fersk sjømat og er framme om ca 30 timer. På returen kjører toget via Alnabru til Narvik. Dagens tog er det første «prøvetoget» som skal redusere transporttiden for fersk sjømat til det europeiske markedet. Toget stopper også i Kiruna for å få ta med mer fisk som kommer fra Nordre deler av Troms og Finnmark . Er nok ikke lenge til at dette er et fast opplegg. Lykke til 👍

En liten hilsen inn i mai måned, fortsatt med virus, men kanskje en lysning i sikte. Håper diktet kan varme, selv om det kan ta ei tid før handa di kan varme et kinn.

Du er den som får fram gleda

strålene flyt gjennom og inn

Du er sol, sukker, varme -

ei mjuk hand mot kalde kinn

Du er den eine, den som ser -

som ikkje vik unna svie og salt

Den som veit at den eine handa

somme tider kan berge alt ♡


Anne Kristin Sønstabø

Vedtatt i 2018 - utsatt igjen:

Skatt på personalbilletten er utsatt til januar 2021: – En god nyhet, mener NJF

Problemer med å beregne størrelsen av fordelen ved billetten, har gjort at innføringen av den planlagte skatten er utsatt nok en gang.

Nå blir den innført 1. januar 2021. Det betyr at personalrabatter på billetter som kan benyttes til persontransporttjenester ut 2020, ikke skal anses som en skattepliktig fordel.

Jane Sætre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund (NJF), er fornøyd med utsettelsen.

– En god nyhet. Siden det med stor sannsynlighet blir Norgesferie på mange i år, kan det nå kjøres tog skattefritt, sier Sætre.

Til retten

Jernbaneforbundet har vært kritisk til innføringen av skatten. De poengterer at personalbilletten opprinnelig er pålagt, og at det er like mye et verktøy for at de ansatte skal kunne gjøre jobben sin som det er et gode.

Forbundet har sagt at de vil prøve lovligheten av skatten for retten.

Utsatt igjen og igjen

Skatt på fribilletten som ansatte jernbane- og transportsektoren ble bestemt da statsbudsjettet for 2019 ble vedtatt i 2018. Rabattfordelen vil være skattefri inntil grensen på 8000 kroner.

Opprinnelig skulle skatten blitt innført fra og med 2019. Det viste seg imidlertid å være for kort tid for at transportselskapene skulle klare å beregne og innrapportere ordningen, så en utsettelse til 1. juni 2019 ble vedtatt.

... og igjen

Også det skulle vise seg å bli for kort tid, så en nye halvårlig utsettelse ble bestemt. Denne gangen til 1. januar 2020. Etter dette har diskusjonen om hvordan man skal beregne fordelen av personalbilletten, og hvordan innrapporteringen skal skje gått. Og det er kommet en utsettelse til – i tillegg til den som kom nå.

Til orientering

Finansdepartementet

fastsatte i går, 29. april 2020

forskrift om at innføring av skatt på

personalbilletter i persontransporten

utsettes i ytterlige et halvt år, til 1. januar 2021.

Fint om dere kunne orientere medlemmene.

Vi kommer tilbake med et opplegg rundt opplæring

i bruk av de digitale løsningene rundt dette, slik vi

allerede var i gang med å planlegge.

Håper dere alle har det bra i disse koronatider

Solidarisk hilsen

Jernbanepensjonistenes Forbund

Harald Lund

Leder


Selv om påsken er over, så er ikke koronaen det. Husk det vi forpliktet oss å gjøre før påske.


Små glimt kan verte så store

eit par ord, ei helsing, eit smil

Når dei stille dagane vert tunge -

metta av tankar og tvil

Aleine og saman, i fellesskap

ein avstand kor nærleiken gror

Tid for ny vekst, ny læring -

halde hender ved hjelp av ord ♡


Anne Kristin Sønstabø

Vi kan ikke gi hverandre så mange klemmer om dagen, men kanskje vi kan gi hverandre litt varme gjennom ord og bilder.

Gi en digital klem til en du er glad.

På tross av en annerledes verden! 😊💛

Godt med et lyspunkt om dagen selv om det er bare ett. Skattemeldingen min er klar, og jeg har penger tilgode. Håper svineriet er borte når pengene kommer på konto.

Hvis det ikke hjelper med en telefon, eller annen kontakt i disse korona-smitte-tider, kan det visstnok hjelpe med en spøk.

Tillater oss derfor denne, med tanke på vår kjære leder som forbereder ferien tidlig, sammen med sin Satu. Det kan nok bli trangt der de «havnet».

Harald holder på å planlegge ferien til den dagen viruset har tatt kvelden. Han hang opp et Europakart og hentet en dartpil og bestemte seg for at ferien ville gå til det stedet pila traff. Nå planlegger han en tre ukers ferie bak kjøleskapet.

Et nytt dikt om at vi skal vise omtanke, og gjerne ta kontakt på telefonen, 

denne gangen på nynorsk for de som foretrekker det.


Om dei fysiske sperrene skil oss

kan vi likevel gi nærande trøyst.

Tankar, kjensler, gode ord –

tonen i ei støttande røyst.

Eg sender deg alt det gode –

hugs, snart lettar skya igjen.

Vit – me er saman i stormen

det kjem nye dagar, min venn.

I disse tider hvor vi friske blir oppfordret til å vise omsyn og medfølelse med de sårbare gruppene, dukket dette lille diktet opp i mitt minne. Vi blir oppfordret til å ta en telefon, til de som er ensomme og engstelige, spørre om de har det bra og er det noe de trenger. Det skal så lite til.


EN BUKETT AV ORD.


Den kom gjennom telefonen

en bukett av gode ord.

Den dufter så deilig om natten

når søvnen er falt over bord.


Her kan en gå og lengte

etter en liten forglemmegei

- så kommer en stor bukett

som gleder og trøster deg.


Jeg skjønner jo halvt forundret

- slike blomster kan bare gro

der smerte og savn er forvandlet

til kjærlighet, håp og tro.


Ord for ord kan jeg glemme

som blomster visner og dør.

Men din gode, vennlige stemme

har fler – om jeg ringer og spør.

For å sitere Jahn Teigen i disse korona- tider

Slå ring om det vakre som fins

Slå ring om hverandre

Slå ring om din bror

Og alt det som spirer og gror

Det er besluttet at Landsmøte 2020 som var berammet til 25. - 28. mai er utsatt til 28.sept. til 01.oktober 2020.

Årsaken behøver vi vel ikke nevne. 

Håper at de som hadde tenkt seg dit i vår, kommer til høsten.

Medlemsmøter og aktiviteter fram over. Har ikke lagt ut noe vedr. møteplanene for mars 2020, og kanskje april, da flere nå avlyser sine aktiviteter. Første er Oslo som nå avlyser marsmøte og Årnesrevyen. Stavanger og Kristiansand avlyser all aktivitet til og med ut mai. Trondheim avlyser mars-møte, og når det gjelder aktiviteten utover kommer de tilbake til det. Nå melder også Hamar -og Oslo-foreningen at all aktivitet utover innstilles. Og så følger Narvik som sier at de avlyser all aktivitet ut våren.Følg med på avlysningene fremover.

Aldri har vel etterspørselen etter ID-kort vært større enn nå. Er det derfor noe rart at de etterlyses. Her kommer en oppdatering. ID-kortene kommer til høsten

Nye pass og nasjonale ID-kort kommer etter planen i løpet av høsten, forsikrer politiet.

Lanseringsdato og annen informasjon om de nye ID-dokumentene skal komme i løpet av sommeren.

Nye pass og nasjonalt ID-kort skulle opprinnelig være klare i desember 2016, men er blitt utsatt flere ganger.

– Det har vært forsinkelser i arbeidet med pass- og ID prosjektet, men planen er fortsatt å lansere nye pass og ID-kort i år. Det er et høyt prioritert tiltak for politiet, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad i en pressemelding.

Styrker ID-kontrollen. De nye dokumentene skal være vanskeligere å forfalske enn dagens pass. I tillegg har politiet styrket ID-kontrollen som gjøres før de utsteder legitimasjon.

Man trenger ikke søke om nytt pass selv om det blir innført en ny modell. I statsbudsjettet er det lagt opp til en felles pris for både pass og ID-kort: 570 kroner for voksne, 342 kroner for barn. Det skal være frivillig å ha nasjonalt ID-kort.

Tatt lang tid.

Norge er i dag ett av tre land innenfor EU/EØS som ikke har innført et nasjonalt ID-kort, sammen med Island og Danmark.

I Sverige og i 18 andre land innførte de nye identifikasjonspapirene for ti år siden.

Bildet øverst er av nettopp GAUSLÅ HP.

Reportasjen innledes med «Det fins «kjerringstasjoner» på den nye Sørlandsbanen, men det er like umulig for en kvinne å bli stasjonsmester som å bli prest eller statsråd».

«Sommerdager på det blide Sørland – hvem drømmer ikke om å oppleve det? I år kan drømmen bli virkelighet, selv om feriedagene er snaut tilmålte. I disse dager åpnes Sørlandsbanen helt frem til Kristinsand, og dermed rykker heiane og de blankskurte holmane landet forøvrig nærmere. Man kan gå ombord i toget i Oslo om aftenen klokken 11, og allerede neste morgen klokken 6 er man fremme i Kristiansand. Eller man reiser om dagen, og skifter bekjentskap med den delen av landet vårt som banen slynger sig igjennem. Stykket fra Nelaugsvatnet innenfor Arendal til Kristiansand er nytt av året, og heiane og moene innover der er en provins til landet lagt.

Gauslå er en av de nye holdeplassene som vi legger merke til, for den bestyres av en kvinne. Aha, en kvinnelig stasjonsmester, tenker vi og rusler ut for å hilse på. Atter et nytt arbeidsfelt åpnet for kvinnene. Å nei, det er nok ikke så vel. Det er nemlig like vanskelig, for ikke å si umulig, for en kvinne å bli stasjonsmester ved Norges Statsbaner, som det er å bli prest eller statsråd. Hvorfor, vil nok mange spørre. For det reisende publikum ser det da temmelig lettvint ut å stå på en stasjon med et rødt bånd om luen og gi avgangssignal for togene. Men så enkelt er det nok ikke allikevel, sier de som har med jernbanene å gjøre. En stasjonsmesterstilling er ikke noe man hopper sånn direkte inn i. For å få lov til som stasjonsmester å stå og vinke til togene, må man begynne lengst nede – som bud – og så arbeide sig oppover, være trafikkelev, gå Jernbaneskolen, bli telegrafist, ekspeditør, ja kanskje fullmektig, for så endelig å avansere til stajonsmester. Ja, hvorfor kan så ikke en kvinne greie dette, vil vi uvitende spørre. Til det vil sikkert en jernbanemann svare: – Tja, hun er vel ikke sterk nok. Hennes fysikk tillater det ikke. Og så er det sikkerhetstjenesten da. – Men sannsynligvis er den egentlige grunn den at mennene kom til å synes at det gikk deres ære nær, hvis de skulde bli kommandert av en kvinne. I hvert fall hender det aldri nu at en kvinne får komme inn på Jernbaneskolen. For en 20 år siden var det derimor ikke ualmindelig.

For et års tid, annonserte vi her at de fleste i styret hos Jernbanepensjonistene i Kristiansand hadde fått sin avløsning. Alle bortsatt fra lederen, Roald Mykland.

Ved årets årsmøte, nå den 27. februar 2020, fikk også han sin avløsning etter flere år som leder av foreningen. Han ble takket av for det arbeidet han hadde gjort for foreningen gjennom flere år, med blomster og gave.

Samtidig ble det nye styret valgt slik;

Leder: Johnny Vatne

Nestleder: Jan L. Tønnesland

Kasserer: Mona V. Eikjeland

Sekretær: Inger M. Hansen

Styremedlem: Nils Juklerød

Styremedlem: Helge Ruthjersen

Varamedlem: Ole M. RavneråsDa vi ikke kan rekke ut til alle våre kvinner med blomster og gode komplimenter på denne dagen, må der greie dere med denne tegningen.


Har ikke mulighet til å gi alle, som fortjener det, en gave på Valentinerdagen, derfor dette koselige bilde. 

Og som man sier, størst av alt er kjærligheten.

Det har vært noen festlige sammenkomster på jernbanen opp gjennom tidene. Og noen snyltere har det også vært. Det hadde seg slik at på en av festene til Verkstedarbeiderforeningen i Narvik, var det en kar som gikk og drakk drinkene til de som var og danset. Det var populært med grønn Curaså, en sukkersøt likør. En litt irritert og små forbanna verkstedarbeider tok et par glass og gikk på kjøkkenet og fylte de med Zalo. Det gikk ikke lang tid før snylteren var der og tømte begge glassene i ekspressfart. Det kom såpebobler ut av kjeften og begge neseborene. Snylteren gikk aldri mer på fest arrangert av verkstedarbeiderforeningen.

Selv om det er "rufsevær" på Finse denne søndagen nå i februar, er det kanskje flere som foretrekker dette framfor været vi aller fleste må plages med?

Jeg er en paragraf Klikk en gang for å begynne å skrive inn ditt eget innhold. Du kan endre font, størrelse, linjehøyde, farge og mer ved å merke en del av meg og velge alternativene fra verktøylinjen.

Februar er måneden hvor de fleste foreninger sine årsmøter. Drammen har allerede avholdt sitt årsmøte og Bergen har 5. mars. Under - møter i foreningene - finner dere dato for årsmøtene for deres forening, så finn sted og dato og møt opp.

I disse tider hvor en forlengelse av Nordlandsbanen er på vei, kanskje denne….

En gang skal komme et jernbaneskinn

gå fra Fauske i sør og i Finnmarken inn.

Så folk i fra Balsfjord og fra Karasjok,

skal få høre et jernbanelok.

Få Nordlandsbanen ført fram om du kan,

som det vakreste du øyner i verden.

Bygg Nordlandsbanen til Ishavets rand,

bygg den tvers gjennom eventyrland.

La jernbaneskinner i måneskinnsdrakt

få varme ditt hjerte å si,

at Nordlandsbanens forlengede arm

dog er vakrest av all poesi.

Jernbanepensjonistens Forbund minner om to-dagers Forbundsstyre-møte på Gardermoen

19. – 20. februar d.å.

Bildet er fra tidligere konferanse.

Så var det NSB-pensjonisten som gikk til byggmakker.
Som den årvåkne følger av vår/denne hjemmesida har registrert, har den ligget «død» en periode.

Det skyldes ikke juleferie eller influensa, nei det er eierne av hjemmesida som har lagt om dette med redigering og legg til nytt stoff. Det tok litt tid for en pensjonert jernbanemann og ordne dette. Det vil si, han klarte det ikke, men fikk hjelp av sitt barnebarn.

Nå skal den være oppe å gå, nytt stoff vil komme etter hvert, og særlig hvis dere er flinke til å sende meg aktuelle ting.


Det var stor gleda i alle NSB- heimar då VY, tidligare NSB blei tildelt kjøringa mot og i vest.

Endelig kan vi gratulere VY, de ansatte og alle pensjonister med tildelingen på Bergensbanen. 


En helgehilsen fra mitt kjære Ringebufjell. GOD HELG


BLÅTIMEN

Når dagen ender har Vår Herre sendt

en liten time som lå der på vent

et pust i sivet på en fredet plett

som farges blå av himmelens palett.

En undringstime er oss alle gitt

en liten flik av blått jeg kaller mitt

et snev av tid som hvisker lett farvel

og legger seg til ro når det er kveld.

Årsavgift blir trafikkforsikringsavgift fra 2018

Staten har vedtatt å gjøre om årsavgiften for kjøretøy til det som vil bli kalt trafikkforsikringsavgift (TFA) til staten. Avgiften knyttes til kjøretøyets obligatoriske ansvarsforsikring og blir dermed en del av din forsikring. Trafikkforsikringsavgift vil tre i kraft 1. januar 2018. Forsikringsselskapene vil kreve inn trafikkforsikringsavgift på vegne av staten. Det er fortsatt Stortinget som vil fastsette trafikkforsikringsavgiftens satser.

Fordelen ved at forsikringsselskapene overtar innkreving av trafikkforsikringsavgift (årsavgiften) er at du nå kun vil betale årsavgift for det antall dager ditt kjøretøy er pålagt ansvarsforsikring. Det vil si at dersom du kjøper et avgiftspliktig kjøretøy den 01.05.18, vil du kun betale TFA fra og med denne dato, frem til kjøretøyet selges eller avskiltes.

Betaler du forsikringen med flere betalingsterminer, vil du også få delt opp trafikkforsikringsavgiften i samme antall terminer. Den gamle årsavgiften blir dermed delt opp i flere betalinger mot tidligere årsavgift som har vært krevd inn én gang i året.

Trafikkforsikringsavgiften vil vises som en egen post på fakturaene du får fra oss, og vi vil i midten av november sende ut faktura som inneholder TFA fra og med 01.01.18, til alle kunder som har avgiftspliktige kjøretøy forsikret hos oss.

Det blir ingen trafikkforsikringsavgift for elkjøretøy, campingvogner eller tilhengere.


 Forhandlingsrett på pensjon er fortsatt det viktigste kravet

Medbestemmelse og medansvar sto sentralt, da forbundsleder Jan Davidsen møtte statsråden for å utdype kravene fra Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene til statsbudsjettet 2021. 250 000 medlemmer står bak kravet om å få tilbake forhandlingsretten på pensjon i folketrygden, som ett av ni krav.

Krav 1: Forhandlingsrett på løpende pensjoner fra folketrygden

Krav 2: Styrket kommuneøkonomi

Krav 3: Bedre munnhelse og billigere tannbehandling for eldre

Krav 4: Krafttak for dem som har minst

Krav 5: Pensjonistforbundet får et nasjonalt ansvar for opplæring av eldrerådene

Krav 6: NAV-ombud

Krav 7: Midler til opplæring i velferdsteknologi

Krav 8: En god og trygg boligsituasjon i alderdommen

Krav 9: Eldre må få tilbud om regelmessig fysisk aktivitet